Obchodné podmienky

Obchodné podmienky Mateja Liptáka - MASÁŽE TATRY pri poskytovaní služieb

1. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi Matej Lipták – MASÁŽE TATRY, s miestom podnikania Družby 318/56, 976 81 Podbrezová, IČO: 53 410 262, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Brezno, číslo živnostenského registra: 630-18846 (ďalej tiež ako “Poskytovateľ¨) a každou osobou, ktorá je Objednávateľom služieb, ponúkaných Poskytovateľom.
 2. Kontakt na Poskytovateľa je: email: masazetatry@masazetatry.sk, telefónne číslo: 0944 327 347.
 3. Poskytovateľom služieb uvedených v týchto VOP je Poskytovateľ vymedzený v bode 1 tohto článku VOP.
 4. Poskytovateľ je zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.masazetatry.sk (ďalej tiež ako „Internetová stránka“).
 5. Objednávateľom je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá má záujem o služby ponúkané Poskytovateľom a ktorá akceptovala cenovú ponuku Poskytovateľa.
 6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 7. Službami sa rozumejú služby, ktoré Poskytovateľ ponúka - ide o poskytovanie masáži v rozsahu a za podmienok vymedzených týmito VOP.
 8. Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytnutí služieb (ďalej tiež ako „zmluva“).
 9. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:   
 10. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie môže Objednávateľ adresovať priamo Poskytovateľovi, pričom odporúčame Objednávateľom, aby na zasielanie sťažností a podnetov Poskytovateľovi využili emailovú adresu Poskytovateľa: masazetatry@masazetatry.sk. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informuje Poskytovateľ spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Poskytovateľovi doručil.

2. Objednávka služieb - uzatvorenie zmluvy

 1. V prípade, že má Objednávateľ záujem o využívanie služieb poskytovaných Poskytovateľom, prejaví tento svoj záujem prostredníctvom emailu alebo formulára na internetovej stránke. V rámci objednávky Objednávateľ uvedie dátum a čas poskytnutia služby, druh služby, o akú má záujem ako kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová adresa, meno a priezvisko / obchodné meno). V objednávke zároveň objednávateľ uvedie, miesto, kde žiada poskytnutie služby (týmto miestom môže byť domácnosť Objednávateľa, hotel, prípadne iný priestor vhodný na poskytnutie služby) – Poskytovateľ neposkytuje služby vo svojom mieste podnikania ani v inej svojej prevádzkarni.
 2. Na základe záujmu Objednávateľa a po komunikácií s ním vypracuje následne Poskytovateľ cenovú ponuku služieb (návrh na uzatvorenie zmluvy), ktorú zašle Objednávateľovi na ním uvedenú emailovú adresu. Uvedená cenová ponuka obsahuje službu, o ktorú má Objednávateľ záujem., cenu za službu, jej rozsah a trvanie, ako aj ďalšie informácie o službe. Poskytovateľ nie je povinný akceptovať objednávku Objednávateľa ani zaslať cenovú ponuku.
 3. K akceptácii cenovej ponuky zo strany Objednávateľa, a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe emailovej akceptácie cenovej ponuky zo strany Objednávateľa v ktorej Objednávateľ prejaví súhlas s cenovou ponukou týmito VOP a ďalšími dokumentami, ktoré mu budú zaslané.
 4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do momentu úplného poskytnutia služby, ktorá bude poskytnutá v deň a čas dohodnutý Poskytovateľom a Objednávateľom. Zmluva zaniká splnením záväzkov Poskytovateľa a Objednávateľa alebo odstúpením od nej v súlade s právnymi predpismi.
 5. Zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.
 6. Objednávateľ má na výber nasledovné služby ponúkané Poskytovateľom:
  • Klasická masáž
  • Manuálna lymfodrenáž
  • Kozmetická lymfodrenáž tváre
 7. Bližšie informácie týkajúce sa jednotlivých služieb a masáží ponúkaných Poskytovateľom sú k dispozícii na internetovej stránke masazetatry.sk, kde sú Objednávateľom sprístupnené tiež informácie o indikáciách a kontraindikáciách, pri jednotlivých druhoch masáží

3. Cena za služby a platobné podmienky

 1. Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi služby za odplatu, pričom jej výška je uvedená v cenovej ponuke Poskytovateľa a Objednávateľovi je oznámená ešte pred uzatvorením zmluvy.
 2. Cena jednotlivých služieb je uvedená samostatne pre každú službu ponúkanú Poskytovateľom a je konečná, s výnimkou nákladov na dopravu podľa tohto článku.
 3. Uvedená cena je platná v momente vytvorenia cenovej ponuky a jej zaslania Objednávateľovi. Poskytovateľ nie je platcom DPH.
 4. Základným platidlom je mena euro.
 5. V prípade ak si Objednávateľ objedná v rámci jednej objednávky služby v hodnote spolu menej ako 27,- EUR a v prípade, ak je miesto poskytnutia služieb vo vzdialenosti menšej ako 40 km od adresy: Družby 56, 976 98 Lopej, účtuje si Objednávateľ poplatok za dopravu vo výške 4,- EUR.
 6. V prípade ak si Objednávateľ objedná v rámci jednej objednávky služby v hodnote spolu menej ako 27,- EUR a v prípade, ak je miesto poskytnutia služieb vo vzdialenosti menšej ako 40 km od adresy: Družby 56, 976 98 Lopej, neúčtuje si Objednávateľ žiaden poplatok za dopravu.
 7. V prípade ak si Objednávateľ objedná v rámci jednej objednávky služby a miesto poskytnutia služieb je vo vzdialenosti väčšej ako 40 km od adresy: Družby 56, 976 98 Lopej, účtuje si Objednávateľ poplatok za dopravu, ktorý bude určený individuálne v závislosti od miesta poskytnutia služby. Takto určený poplatok za dopravu bude Objednávateľovi oznámený v cenovej ponuke, teda ešte pred uzatvorením zmluvy.

4. Poskytnutie služieb

 1. Poskytnutím služby sa rozumie poskytnutie masáže objednanej Objednávateľom v dohodnutom rozsahu a na dohodnutom mieste. Poskytovateľ neposkytuje služby vo svojom mieste podnikania ani v inej svojej prevádzkarni, ale na mieste určenom Objednávateľom. Poskytovateľ poskytuje služby výlučne osobám starším ako 16 rokov. V prípade osoby mladšej ako 18 rokov sa vyžaduje prítomnosť zákonného zástupcu tejto osoby.
 2. Poskytovateľ poskytne službu v dohodnutom rozsahu a v dohodnutý deň a čas, t. j. podľa uzatvorenej zmluvy.
 3. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi služby v objednanom rozsahu a včas, spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke.
 4. Objednávateľ je povinný pri objednaní služby a poskytovaní údajov, poskytnúť Poskytovateľovi všetky údaje pravdivo a bez chýb. Takto poskytnuté údaje považuje Poskytovateľ za správne a pravdivé. Poskytovateľ sa nepodieľa na obsahu objednávky a za jej obsah nezodpovedá.
 5. Objednávateľ je povinný zabezpečiť vhodné podmienky a poskytnutie služieb Poskytovateľom, a to:
  • Teplota v miestnosti, kde bude vykonávaná masáž musí byť v rozmedzí 22 – 28 stupňov celzia
  • V miestnosti, kde bude vykonávaná masáž musí byť voľný priestor minimálne 2x3 metre
  • Musí byť zabezpečený prístup k sprche a toalete
  • Objednávateľ musí mať zabezpečenú jednu malú a jednu veľkú osušku
  • Objednávateľ nesmie minimálne 1 hodinu pred masážou konzumovať hlavné jedlo
  • Objednávateľ je povinný sa pred masážou osprchovať alebo okúpať
  • Objednávateľ je povinný pred masážou informovať Poskytovateľa o všetkých zdravotných problémov, ktoré by mohli ohroziť zdravie Poskytovateľa alebo osobu, ktorej sa masáž poskytuje
 6. V prípade, ak Objednávateľ alebo osoba, ktorej sa masáž poskytuje poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v bode 5 tohto článku a/alebo ak priestor nebude pripravený a vhodný na masáž (´v súlade s podmienkami uvedenými v bode 5 tohto článku), je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a neposkytnúť službu alebo jej časť.

5. Platenie ceny a služby

 1. Za služby ponúkané Poskytovateľom je možné platiť nasledovnými spôsobmi, v závislosti od voľby Objednávateľa:
  • V hotovosti po poskytnutí služby
  • Platobnou kartou po poskytnutí služby
  • Bezhotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet Poskytovateľa, na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom po poskytnutí služby

6. Odstúpenie Objednávateľa od zmluvy bez uvedenia dôvodu

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Poskytovateľovi alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Poskytovateľa, ktorá je: Matej Lipták – MASÁŽE TATRY, Družby 318/56, 976 81 Podbrezová.
 3. Odstúpenie od zmluvy možno u Poskytovateľa uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je poskytnutý Objednávateľovi pred uzatvorením zmluvy. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol dátum objednania služieb, službu, od ktorej odstupuje, meno a priezvisko, adresu .
 4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.
 5. Môžete využiť formulár odstúpenia od zmluvy, ktorý je sprístupnený Objednávateľovi, pred uzatvorením zmluvy.
 6. Nakoľko je predmetom zmluvy poskytnutie služby, Objednávateľ v prípade odstúpenia od zmluvy, nezasiela Poskytovateľovi žiaden produkt – vzhľadom k uvedenej skutočnosti tak Objednávateľ nemá v súvislosti s vrátením produktu Poskytovateľovi žiadne náklady.
 7. Poskytovateľ vráti spotrebiteľovi zaplatené plnenie za službu, ako aj všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6 zákona č, 102/2014 Z. z., spotrebiteľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.
 8. Poskytovateľ informuje spotrebiteľa, že v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, aj predmetom zmluvy je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

7. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Objednávateľom, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; Objednávateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Objednávateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Objednávateľom – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Záverečné ustanovenia

 1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.5.2021